Suunnittelemme tiloja, jotka parantavat asiakaskokemusta, lisäävät viihtymistä ja vahvistavat brändiä. KOKO3 palvelee kokonaisvaltaisesti – rohkeasti ja luovasti.

Yhdistämme asiakasymmärryksen sekä tilojen ja tunnelmien asiantuntijuuden. Autamme kaikenkokoisissa hankkeissa kohdentamaan investoinnit tavoitteiden kannalta oikein.

Asiakkaitamme ovat yritykset, hotelli- ja ravintola-alan operaattorit, kiinteistönomistajat ja -kehittäjät, julkinen taho, kaupalliset toimijat sekä kulttuuriala kuten museot, säätiöt, yliopistot, korkeakoulut ja oppilaitokset.

Yli 20 vuoden kokemus on koulinut meistä tilojen kehittämisen johtavia asiantuntijoita. Ammennamme edelleen ihmisistä, luovasta anarkiasta ja ennakkoluulottomuudesta.

Sisustussuunnittelu

Vietämme huomattavan osan elämästämme sisätiloissa. Onnistunut tila saattaa ihmiset yhteen. Siksi sisustussuunnittelulla on merkitystä.

Suunnittelemme uniikkeja tiloja, jotka kehittävät vuorovaikutusta ja lisäävät tiloissa viihtymistä. Haluamme olla mukana kasvattamassa yritysten liiketoimintaa oman osaamisemme kautta.

Kehitämme mm. työympäristöjä, hotelleja, ravintoloita, oppimisympäristöjä, asiakaspalvelutiloja, museoita, myymälöitä sekä kauppakeskuksia. Strateginen näkemys, pitkä kokemus sekä luottamukseen perustuva yhteistyö synnyttävät rohkeita ja ainutlaatuisia sisätiloja.

Palveluihimme lukeutuvat:
Sisustuskonsepti | Tilaohjelma | 3D-suunnittelu | BIM | Värisuunnittelu | Materiaalisuunnittelu | Irtokalustesuunnittelu | Kiintokalustesuunnittelu | Valaistussuunnittelu | Tila-akustiikka | Osallistava suunnittelu | Yhteiskehittäminen | Projektijohtaminen | Budjetointi | Tilabrändäys | Graafiset elementit | Opasteet ja teippaukset

Sisustussuunnittelun prosessi

KOKO3:n ilmaisu
Visuaalisen kielemme juuret juontavat urbaaniin kulttuuriin, taiteeseen, ja luovaan ilmaisuun. Etsimme ratkaisuja, joissa on tuoreutta ja yllättäviä näkökulmia, uteliaisuutta ja iloa. Sytymme ihmisistä.

Tiivis asiakasyhteistyö
Yhteiskehittäminen ja suoraviivainen asiakasyhteistyö ovat saumaton osa sisustussuunnitteluamme. Toimimme hankkeiden projektijohtajana sekä yhteiskehittämisen vetureina. Valvomme suunnitelmien toteuttamista ja autamme hankintaprosessissa. Huomioimme hankkeiden kannattavuusnäkökulmat ja toteutettavuuden. Yhteistyökumppaneina meillä on erittäin laaja verkosto rakennusalan kokeneita ammattilaisia.

3D apuna suunnittelussa
Työskentelemme tietomalliympäristössä. Mallia hyödynnetään suunnittelussa, asiakaskommunikoinnissa, määrien ja kustannusten hallinnassa sekä yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa. Jos haluat kokea tilasi ennen rakentamista, voimme järjestää VR-kierroksen.

Sisustussuunnittelun ajankohtaiset teemat
Hybridi on työtilojen “uusi musta”. Muita ajankohtaisia teemoja ovat tilojen yhteiskäyttöisyys, tilojen turvallisuus sekä kestävä rakentaminen. Hotelli- ja ravintolasektorilla painopiste on tilojen moniaistillisuudessa.

Konseptisuunnittelu
Sisustuskonsepti
Toiminnallinen suunnittelu
Visuaalinen ilme
Tilan tarina

3D-suunnittelu
Suunnittelumalli
Visualisoinnit
Markkinointivisualisoinnit
VR-kierrokset

Urakkasuunnittelu
Layout-suunnittelu
Kiinto- ja irtokalustesuunnittelu
Väri- ja materiaalisuunnittelu
Akustiikka- ja valaistussuunnittelu

Yhteiskehittäminen
Tarvekartoitus ja analyysi
Vuorovaikutuskyselyt
Työympäristöhaastattelut
Vuorovaikutteiset työpajat
Viestinnän tuki & infot

Projektijohto
Sisustussuunnittelun johto
Projektikommunikointi
Budjetointi
Hankinnan tuki
Rakentamisen valvonta

Kerronko,
miksi sisustussuunnittelu kannattaa?

Aino Brandt
Creative Director, Founder
Interior Architect SIO

Lue lisää sisustussuunnittelun referensseistä

Työympäristöjen ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Digiloikka sekä hybridityö mullistavat työympäristöjä. Autamme yrityksiä näkemään työtilojen hyvät puolet, haasteet ja kehitystarpeet. Kehittämisen katalysaattorina voi olla muutto uusiin tiloihin, toiminnan kehitystarve, organisaatiomuutos tai tilansäästö.

Muutos ei aina ole helppoa. Olemme kehittäneet prosessin ja työkalut, joilla ratkomme työ- ja oppimisympäristöjen kehittämistä askel askeleelta. Etsimme toimivia ratkaisuja yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoin. Sosiaalinen ja kokenut tiimimme tuottaa suunnittelun lisäksi vuorovaikutteiset työpajat, info-tilaisuudet sekä haastattelut.

Kehityskohde voi olla yrityksen oma tila tai vaikka koko kiinteistöä koskeva konsepti. Yksityisen sektorin lisäksi kehitämme säätiöiden ja kulttuurialan työtiloja sekä koulujen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oppimistiloja. Meihin luottavat mm. Senaatti-kiinteistöt, Ulkoministeriö ja Helsingin yliopisto.

Palveluihimme lukeutuvat:
Työympäristökonsepti | Oppimisympäristökonsepti | Hankesuunnitelma | Tilaohjelma | Sisustussuunnittelu | 3D-suunnittelu | Yhteiskehittäminen | Vuorovaikutteiset työpajat | Käyttäjäkyselyt | Työympäristöhaastattelut | Info-tilaisuudet | Viestinnän tuki

Työ- ja oppimisympäristökehityksen prosessi

Yhteiskehittäminen
Palvelumuotoilun metodeja hyödyntävä lähestymistapamme tarjoaa työkalut onnistuneeseen lopputulokseen. Haemme ratkaisuja yhteiskehittämisen keinoin mm. työympäristöhaastatteluilla, vuorovaikutteisilla työpajoilla, toiminnallisilla tilakaavioilla, 3D-visualisoinneilla sekä avoimella viestinnällä. Prosessimme kattaa tilojen kehityskaaren aina tarvekartoituksesta valmiisiin tiloihin saakka. Tuemme muutoshankkeen projektinjohtoa ja viestintää läpi koko hankkeen.

Räätälöity prosessi ja työkalut – kysy näistä lisää
Meillä on erittäin paljon kokemusta laajojen ja monimutkaisten kehityshankkeiden onnistuneesta läpiviennistä. Kerromme kehittämästämme prosessista, työkaluista sekä onnistumisista mielellämme lisää. Pulmat on tehty ratkottaviksi!

Ajankohtaisia teemoja
Työympäristöjen saralla ratkomme hybridityöhön, työtilojen yhteiskäyttöisyyteen, turvallisuuteen sekä kestävään rakentamiseen liittyviä teemoja. Oppimisympäristöissä ajankohtaista ovat tilojen monikäyttöisyys ja yhteiskäyttö. Uusia oppimistilaratkaisuja haetaan pedagogisista näkökulmista, joissa huomioidaan sekä kokemuspohjainen oppiminen että opettajien ja oppilaiden roolit.

Ratkaisukeskeinen prosessi
Muutosprosessin johto
Johdon sparraustyöpajat
Ohjausryhmätyöskentely
Muutoksen ja viestinnän tuki
Ratkaisuvaihtoehtojen laadinta

Yhteiskehittäminen
Käyttäjäkyselyt
Työympäristöhaastattelut
Vuorovaikutteiset työpajat
Palaute- ja kehitystyöpajat
Vuorovaikutteiset ekskursiot

Viestinnän tuki
Avoimet info-tilaisuudet
Graafiset tila- ja toimintakaaviot
3D-visualisoinnit
VR-kierrokset

Toiminnallinen kehittäminen
Tarvekartoitus
Toiminnalliset analyysit
Test-fit layoutit
Tilaohjelma

Konseptisuunnittelu
Työympäristökonsepti
Oppimisympäristökonsepti
Visuaalinen ilme

Kerronko lisää onnistuneista muutoksista?

Helka Parkkinen
Creative Director, Founder
Architect SAFA / Interior Architect SIO

Lue lisää työ- ja oppimisympäristökehittämisen referensseistä

Graafinen muotoilu

Autamme saamaan viestin perille niin, että se huomataan ja muistetaan. Tuotamme visuaalisen identiteetin elementit kuten logot, typografian, opasteet, info-grafiikat, kuvitukset, kuosit ja kuvakonseptit.

Liikumme ketterästi kaksiulotteisessa maailmassa ja tuomme ideat kolmiulotteisiin tiloihin sekä pintoihin.

Tilan ja graafisten elementtien saumaton yhteistyö luo eheän ja yksilöllisen kokemuksen, joka tukee yrityksen brändiä, arvomaailmaa ja toimintaa.

Palveluihimme lukeutuvat:
Art Direction | Visuaaliset konseptit | Brändi-identiteetti | Nimi | Logo | Slogan | Typografia | Opastesuunnittelu | Teippaukset | Graafiset ohjeistot | Ilme-elementit | Kuvasuunnittelu | Piktogrammit | Taitot | Pakkausmuotoilu

Graafisen muotoilun prosessi

Palvelun ydin
Olemme asiantuntijoita niin tiloissa kuin pinnoissa. Graafisten elementtien rooli tiloissa voi olla tiloja tukeva, tiloja opastava tai tiloja inspiroiva. Kirkastamme vahvalla ammattitaidolla olemassa olevan brändisi – tai luomme liiketoiminnallesi uuden.

Tässä autamme
Palvelumme kattaa identiteettisuunnittelun lisäksi mm. opastesuunnittelun, kuosi- ja kuviosuunnittelun, graafiset ohjeistot, markkinointimateriaalit- ja taitot sekä tuotannon suunnittelun ja valvonnan. Autamme myös laajasti Art Director palveluissa, joihin lukeutuvat kuvaussuunnittelu, kuvausjärjestelyt sekä stailaus.

Kaksiulotteista syvyyttä
Suunnittelemme syvällisesti ja strategisesti: suunnittelumme keskiössä on aina erottuva tarinallisuus ja sen esiin tuominen moniulotteisin keinoin. Graafiset elementit ovat merkittävässä roolissa tiloissa, joilla viestitään ja vahvistetaan brändimielikuvaa.

Identiteetit
Logo
Typografia
Ilme-elementit
Kuvakonseptointi
Graafiset ohjeistot
Pakkaukset

Opasteet
Opastesuunnittelu
Piktogrammit
Opasteohjeistot
3D-suunnittelu

Kohdebrändäys
Markkinointimateriaalit
Verkkosivustot
Identiteettisuunnittelu
Kuvio- ja kuosisuunnittelu

Tarinankerronta
Nimi
Slogan
Tarina
Tone of voice

Tuotantotyöt
Tuotannon suunnittelu
Tuotannon valvonta
Kuvaussuunnittelu

Kerronko lisää
graafisen muotoilun referensseistä?

Jukka Halminen
Creative Director, Founder
Interior Architect SIO

Lue lisää graafisen muotoilun referensseistä

Palvelumuotoilu

Asiakaskokemuksen suunnittelu lähtee ihmisestä. Autamme yrityksiä kehittämään asiakaskokemusta tilojen kautta. Keskitymme siihen, miten ihminen tilassa toimii, miten hän tilan kokee, miksi hän tilaan palaa. Lähestymistavassamme yhdistyvät asiakasymmärrys, kokemuksellisuus sekä analyyttinen tutkimus.

Luomme asiakastilojen, kuten kauppakeskusten, hotellien, ravintoloiden sekä myymälöiden myynnin kasvuun tähtäävää kilpailuetua. Hyödynnämme suunnittelussa 3D- ja VR-työkaluja.

Prosessin lopputuotoksena on tila tai paikka, jonka haluaa merkitä suosikikseen ja suositella muillekin.

Palveluihimme lukeutuvat:
Konseptisuunnittelu | Asiakasymmärrys | Asiakasprofilointi | Palvelupolut | Trendit | Työpajojen fasilitointi | Haastattelut | 3D-suunnittelu | Markkinointivisualisoinnit | Pilottitilat | Sisustussuunnittelu

Palvelumuotoilun prosessi

Strategista kilpailuetua
Palvelumuotoilulliset menetelmämme huomioivat yksilölliset asiakastarpeet palvelupolkuja suunniteltaessa. Tiedämme, mitkä tekijät vaikuttavat asiakaskokemukseen ja millä keinoilla erotutaan kilpailijoista.

Palvelumuotoilulliset menetelmät
Tarjoamme asiakastutkimusta, asiakasprofilointia, innovointiin tähtääviä työpajoja sekä visuaalisuuteen painottuvaa trendi- ja markkina-analyysiä. Työkaluina käytössämme ovat haastattelut, kyselyt, workshopit, analyysit, 3D -mallit sekä VR (Virtual Reality). Tästä kaikesta meillä on pitkäaikaista ja laaja-alaista kokemusta.

Fyysinen ja digitaalinen asiakaskokemus
Digitaalisen ajan tilallinen asiakaskokemus on muutakin kuin käsinkosketeltavaa materiaa. Teemme tällä saralla yhteistyötä digitaalisten palveluntarjoajien kanssa.

Liiketoiminnan tavoitteet
Visiotyöpajat
Johdon työpajat
Johdon haastattelut

Asiakas- ja toimialaymmärrys
Benchmarking
Asiakasprofilointi
Käyttäjä, asiakas- ja sidosryhmähaastattelut
Kohdennetut työpajat

Visuaaliset työkalut
Suunnittelumalli
Visualisoinnit
Markkinointivisualisoinnit
VR-kierrokset

Asiakaspalvelutilojen konseptointi
Tilallinen palvelupolku
Tilojen visuaalinen ilme
Tilojen tarinallisuus
Tilojen kokemuksellisuus

Toiminnalliset ratkaisut
Skaalattavat konseptit
Pilottitilat
Kohdesuunnittelu

Kerronko,
miten luodaan muistettava asiakaskokemus?

Aino Brandt
Creative Director, Founder
Interior Architect SIO

Arkkitehtisuunnittelu

Usein sisustussuunnittelu vaatii myös arkkitehtisuunnittelua. Saat meiltä arkkitehtisuunnittelun saman katon alta, jolloin kommunikointi helpottuu ja mahdollinen tehtävien päällekkäisyys minimoituu.

Saneeraus- ja muutosprojekteissa toimimme usein hankkeen pääsuunnittelijana ja arkkitehtina. Muutoshankkeiden läpiviemisen mahdollistaa meidän laaja rakennusprosessien tietämys. Meillä on vankkaa kokemusta rakennushistoriallisesti vaativien peruskorjauskohteiden pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

KOKO3:n arkkitehtisuunnittelu rakentuu suunnittelutehtävien lisäksi pitkälti yhteistyölle viranomaisten, suojelutahojen, rakennuttajien, urakoitsijoiden ja teknisten suunnittelijoiden kanssa. Hoidamme pääsuunnittelijan roolissa tämän sekä kaikki hankkeisiin liittyvät lupaprosessit.

Palveluihimme lukeutuvat:
Pääsuunnittelu | Arkkitehtisuunnittelu | Kiinteistökonseptit | Käyttötarkoituksen muutokset | Tilaohjelmat | Suunnittelun johto | Suunnittelun koordinointi | Muutossuunnittelu | Korjausrakentaminen | Lupaprosessit | Viranomaisyhteistyö | Suojelutahoselvitykset | 3D-suunnittelu

Arkkitehtisuunnittelun prosessi

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
Arkkitehti- ja pääsuunnittelun palvelut tukevat sisustussuunnitteluamme. Johdamme pääsuunnittelijana suunnitteluryhmää, vastaamme suunnitelmien yhteensovittamisesta, koordinoinnista sekä lupaprosesseista.

3D apuna suunnittelussa
Työskentelemme 3D-ympäristössä. Mallia hyödynnetään suunnittelussa, asiakaskommunikoinnissa, määrien ja kustannusten hallinnassa sekä yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa. Jos haluat kokea tilasi ennen rakentamista, voimme järjestää VR-kierroksen.

Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaneinamme toimii erittäin laaja verkosto rakennusalan kokeneita ammattilaisia. Näitä ovat mm. rakennuttajakonsultit, tekniset suunnittelijat sekä urakoitsijat.

Konseptisuunnittelu
Käyttötarkoituksen muutokset
Tarvekartoitukset ja analyysit
Toiminnalliset konseptit
Kiinteistökonseptit
Tilaohjelmat

Pääsuunnittelu
Suunnittelun johto
Suunnittelun koordinointi
Suunnittelun yhteensovitus
Lupaprosessit
Viranomaisyhteistyö

Arkkitehtisuunnittelu
Muutossuunnittelu
Korjausrakentaminen
Suojelutahoselvitykset
Viranomaisyhteistyö

3D-suunnittelu
Suunnittelumalli
Visualisoinnit
Markkinointivisualisoinnit
VR-kierrokset

Kerronko, miksi arkkitehti- ja
sisustussuunnittelu kannattaa tilata kimpassa?

Helka Parkkinen
Creative Director, Founder
Architect SAFA / Interior Architect SIO

Tuotemuotoilu

Ainutlaatuiset elementit – kuten valaisimet, yksityiskohdat ja kalusteet – täydentävät ainutlaatuiset tilat. Kiinto- ja erikoiskalusteet ovat merkittävä lisäarvo sisustussuunnitteluhankkeissa. Kiintokalusteiden suunnittelulla saadaan aikaiseksi räätälöityjä ratkaisuja, jotka tekevät tilasta omaperäisen ja täydellisesti tarpeita vastaavan.

Suunnittelemme mm. ravintoloiden kustomoituja kalusteita, hotellihuoneiden kiintokalusteita, neuvottelutilojen AV-kalusteita sekä kaikenlaisia muita kalusteita, joilla tuetaan toiminnallisuutta ja tilojen identiteettiä

Räätälöimme kalusteita lähes jokaiseen hankkeeseen ja löydämme niille hankkeen kannalta parhaat toteuttajat. Suunnittelemme myös kuluttajatuotteita. Tästä esimerkkinä Matri by Fennobedin Lempi -tuoteperhe.

Palveluihimme lukeutuvat:
Tuotemuotoilu | Kiintokalustesuunnittelu | Erikoiskalustesuunnittelu | Piensarja- ja kuluttajatuotteet

Tuotemuotoilun prosessi

Erikoiskalusteilla erottuvuutta
Kiinto- ja erikoiskalusteita ovat esimerkiksi vastaanottotiskit, ravintolapenkit, auditoriokalusteet, myymälähyllyt tai hotellihuoneiden kalustekokonaisuudet. Laadimme yksityiskohtaiset tuotantokuvat erikoiskalusteista, jotka huomioivat käytännön, budjetin ja tuotannon vaateet.

Löydämme tekijät tuotteille
Laajaan tekijäverkostoomme kuuluu hienopuuseppiä, puuseppiä, tuotantoinsinöörejä, metalliseppiä, verhoilijoita, lasinpuhaltajia, entisöijiä sekä käsityöläisiä. Laaja tekijäverkostomme takaa sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaille yksilöllisiä ratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan.

Ainoa laatuaan
Suunnittelemamme kiintokalusteet ovat aina kyseiseen kohteeseen räätälöityjä ja mitoitettuja.

Kerronko, miksi yksityiskohdilla on merkitystä?

Jukka Halminen
Creative Director, Founder
Interior Architect SIO

Tehdäänkö jotain yhdessä?
Tiloja, jotka tuntuvat – kokemuksia, jotka näkyvät. Rohkeasti ja luovasti.